یه فال باحاله ولی چون یکم زیادی یه کم سرهم میشه به بزرگی خودتون ببخشید فعلا اون اعداد روبه روی مشخصات اون فرد مورد نظر رو زیر هم جدا جدا بنویسید تا بعد توضیح بدم چی جوریه
مثال: 5 . . .4 . . .7 . . 4
. . . . . . 7 . . . 8. . . 1. . .6


اول اسمش: