طالع بینی فالنامه زبور. فال مردان

طالع بینی فالنامه زبور. فال مردان,فال زبور,فال مردان,شماره فالگیر معروف,
طالع بینی فالنامه زبور. فال مردان فالنامه زبور - فال مردان و زنان مجموعه: فال و طالع بینی       فالنامه زبور. فال مردان 1.حمل: هر کس بر طالع حمل باشد خوشرو و خوش طبع و ستاره اش مقابل زهره است و در سینه یا بازو نشان نیک بختی دارد پنجشنبه بر او مبارکست در آن جامه نو پوشد هر ماه نو را بر روی قران بیند و حسادش زیادند که او را غیبت میکنند زنی قصیر در طالع دارد کار او را تباه و دشمنی میکند و صاحب طالع سخی باشد ودولتش زیاد میگردد باید در راه خدا بدهد تا از دست نرود از آب حذر کند مبادا زحمتی…