سنگ شانس متولد ماه دی سنگ انرژی دی ماهی ها

پرشین فال,برج حمل (فروردین),برج ثور (اردیبهشت),برج جوزا (خرداد),برج سرطان (تیر),برج اسد (مرداد),برج سنبله (شهریور),برج میزان (مهر),برج عقرب (آبان),برج قوس (آذر),برج جدی (دی),برج دلو (بهمن),برج حوت (اسفند),
سنگ شانس متولد ماه دی سنگ انرژی دی ماهی ها سنگ متولدین دی سنگ ماه دی : گارنت گارنت یادمان دومین و ششمین سالگرد ازدواج و سمبل وفاداری و پایداری است.

روش های پیدا کردن شغل و کارآفرینی