دعای شرف شمس چیست و چگونه نوشته می شود؟

آیا شرف شمس واقعیت دارد,انشگتر شرف شمس,خرید نگین شرف شمس,خواص نگین شرف شمس,دعای نوزده فروردین,روز نوزده فروردین,شرف شمس,شرف شمس نوزده فروردین,شرف شمس چیست,نگین شرف شمس,نگین عقیق زرد یمنی شرف شمس,دعای شرف شمس چیست و چگونه نوشته می شود؟,
دعای شرف شمس چیست و چگونه نوشته می شود؟ خواص نگین شرف شمس دعا و دعانویسی مذهبی شرف شمس برای خرید نگین شرف شمس اصل اینجا کلیک کنید. شرف شمس یکبار درسال و در روز ۱۹ فروردین ساعت ۲:۱۳ صبح با آداب خاص که ازجمله آن ۱۷ حرکت و۱۷ برداشت قلم یا مته حکاکی از روی سنگ عقیق زرد رنگ است حک میشود . نگین یا انگشتر وآویز شرف شمس برای ایمنى در سفرها و دفع از بدى ها حفظ وحفاظت جان و خیر و نیکى وافزایش رزق وروزی وآرامش رفع چشم زخم براورده شدن حاجات وآرزوها و درمان عمومی جسا وروح مخصوصاً افزایش قدرت بدنی و هاله نورانی اطراف بدن وبخاطر مصرف عقیق زرد آن باعث پاک کردن و تص