بدشانسی

تعبیر خواب مار,تعبیر خواب گربه,تعبیر خواب سگ,تعبیر خواب دندان,تعبیر خواب ماهی,تعبیر خواب کفش,تعبیر خواب موش,تعبیر خواب مرده,تعبیر خواب حضرت یوسف,تعبیر خواب ابن سیرین,تعبیر خواب معاصر,تعبیر خواب فروید,تعبیر خواب کارل یونگ,بهترین سایت تعبیر خواب,تعبیر خواب,خواب,تعبیر خواب دانیال نبی,
تعبیر خواب بدشانسی دیدن بدشانسي‌ اين‌ خواب‌ به‌ منزله‌ هشداري‌ در رابطه‌ با گول‌ نخوردن‌ يا دست‌ كم‌ نگرفتن‌ توانايي‌ها و قابليت‌ هايتان‌است‌