یه فال باحاله ولی چون یکم زیادی یه کم سرهم میشه به بزرگی خودتون ببخشید فعلا اون اعداد روبه روی مشخصات اون فرد مورد نظر رو زیر هم جدا جدا بنویسید تا بعد توضیح بدم چی جوریه
مثال: 5 . . .4 . . .7 . . 4
. . . . . . 7 . . . 8. . . 1. . .6


اول اسمش:

الف:2425 . . . . . . . ب پ :3738 . . .. .ت ت ث:4847 . . . .ج چ:3732 . . . . .ل:2526 . . . .
س ش:5554 . . . . . .ع غ: 9767 . . . . . ص ض:4224 . . . ..گ:1526...........ک:2536
م:2345.....................ن:5555............... ..ه و:3134...........ی:3225..........ح خ:6666
درزذژ:1111.............ط ظ:6767..............ف ق:2078 ...........نمیدونم:4286


دوستش داری:

شاید:9173............آره:9543............ن ه:2598............نمیدونم:4447...........� �قریبا:7843
...................................میمیرم براش:2331


نسبتش با تو:

فامیل:4253.........دوست:2132.........آش نا:72238........غریبه:5756..........همس� �یه:6565


رنگ مو:

قهوه ای:1334 .......مشکی:5678.........خرمایی:5432.... ....بور:5321 ......نمیدونم:5555


رنگ چشم:

قهوه ای:1222.......مشکی:3445.........عسلی:788 7........سبز:7878.......آبی:3542
................................................ن میدونم:1312


قد:

بلند:6778........کوتاه:4414.......تقر� �با بلند:3314.........نمیدونم:6565......... متوسط:5454


دوستت داره:

بله:3135........شاید:3200..........نه:109 1............نمیدونم:5237..........میمی ره برام:7891
...................................تقریبا:13 58


خوشگله:

بله:2832...........نه:3278..............خی� �ی:4245.........تقریبا:9127.........نمی� �ونم:3567


شیک پوشه:

خیلی:4321..........بله:1097..........تقر یبا7777..........نمیدونم:55555


اعدادی رو که زیر هم نوشتید فقط با زیریاش جمع ببندید که در اون حالت 4تا عدد به دست میاد جوابشم این پایین ببینید:

14.خیلی دوسش داری.......................................... ....15.ازت متنفره
16.چشم انتظارته.................................. ................ ...17.به زور اونو میبینی
18دوست داره تو با اون راه بیای...................................19.عش ق اون تو هستی
20.در آینده به تو هدیه میده.......................................21. خیلی دوستت داره
22.کس دیگه ای رو دوست داره..................................23.تو رو مثل خواهرش میدونه
24.عاشق تو نیست.......................................... .......25.با تو رقصیدن رو دوست داره
26.همیشه با توست.......................................... ......27.عشق سومی هم هست
28.در مقابل اون دختر سبکی هستی..........................29.هر وقت تورو میبینه لبخندمیزنه
30.تورو دوست داره اما نمیتونه بگه.............................31.عاشقته
32.از هیکل وراه رفتن تو خوشش میاد.........................33.دوست دختر داره
34.کسی به دوستی توواون حسادت میکنه..................35.با تو شوخی میکنه
36.شب ها بدون اون خوابت نمیبره..............................37.هر وقط تو رو میبینه طاقت نمیاره
38.عشق تو رو نمیدونه چی کار کنه............................39.مادرش تورو دوست داره
40.خودت رو براش میگیری...................................... ..41.اعصاب اون از دستت خورده
42.قصد ازدواج با تو رو داره........................................43 .یکی بین شما فاصله انداخته
44.از ظاهر تو استفاده میکنه.....................................45. فکر میکنه بچه ای
46.تو که میدونی دوست داره چرا اذیتش میکنی ..........47.عشق اون رو باور نکن
48.عاشق تو نیست تورو میپرسته.............................49.دو ستش با تو شوخی میکنه
50.تو رو به خاطر مرامت میخواد.................................51.د لش برات تنگ شده
52.خیلی دوست داره تو رو ببینه


منبع:

پت و مت