★معنی ماهای ایرانی رو بدانید★
فروردین؛ انسانهای پاک
اردیبهشت؛ بهترین راستی
خرداد؛ رسایی کمال
تیر؛ ایزدباران
مرداد؛ جاودانگی
شهریور؛ شهریاری نیک
مهر؛ پیوستن بامهربانی
آبان؛ آب ها
آذر؛ آتش
دی؛ دانای آفریننده
بهمن؛ منش نیک
اسفند؛ آرامشﻣﺘﻮﻟﺪ ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﯽ؟؟
۱۳۵۰ - بیزار از مردم آزاری
۱۳۵۱ - بخشنده و با مزه
۱۳۵۲ - مرتب و با معرفت
۱۳۵۳ - رفیق دوست و صادق
۱۳۵۴ - خوش مشرب
۱۳۵۵ - سخت کوش
۱۳۵۶ - ﻓﺪﺍﮐﺎﺭ
۱۳۵۷ -با معرفت
۱۳۵۸ - شجاع
۱۳۵۹ - باغیرت
۱۳۶۰ - پرتلاش
۱۳۶۱ - احساساتی
۱۳۶۲ - خجالتی
۱۳۶۳ - راستگو
۱۳۶۴ - زود رنج
۱۳۶۵ - با مرام
۱۳۶۶ - ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ
۱۳۶۷ - بیزار از خیانت
۱۳۶۸ - ﻣﻬﺮﺑﻮﻥ
۱۳۶۹ - ﺧﻮﺵ ﺳﻠﯿﻘﻪ
۱۳۷۰ - خوش خبر
۱۳۷۱ - زیبارو
۱۳۷۲ - متنفر ازدروغ
۱۳۷۳ - شیک پوش
۱۳۷۴ - عاشق
۱۳۷۵ - ﻟﻮﺱ وبامزه
۱۳۷۶ - تو دل برو
۱۳۷۷ - ﺧﻮﺷﮕﻞ
۱۳۷۸ - خوش فکر
۱۳۷۹ - مدرن