1 فروردین : درخت بلوط
2 الی 11 فروردین : درخت فندق
12 الی 21 فروردین : درخت سماق کوهی
22 الی 31 فروردین : درخت افرا
1 الی 10 اردیبهشت : درخت گردو
11 الی 24 اردیبهشت : درخت سپیدار
25 اردیبهشت الی 3 خرداد : درخت شاه بلوط
4 الی 13 خرداد : درخت زبان گنجشک
14 الی 23 خرداد : درخت آلش
24 خرداد الی 2 تیر : درخت انجیر
3 تیر : درخت توس
4 الی 13 تیر : درخت سیب
14 الی 23 تیر : درخت صنوبر
24 تیر الی 3 مرداد : درخت نارون
4 الی 13 مرداد : درخت سرو
14 الی 22 مرداد : درخت سپیدار
23 مرداد الی 1 شهریور : درخت سدر
2 الی 11 شهریور : درخت کاج
12 الی 21 شهریور : درخت بید مجنون
22 الی 31 شهریور : درخت لیموترش
1 مهر : درخت زیتون
2 الی 11 مهر : درخت فندق
12 الی 21 مهر : درخت سماق کوهی
22 مهر الی 1 آبان : درخت افرا
2 الی 20 آبان : درخت گردو
21 الی 30 آبان : درخت شاه بلوط
1 الی 10 آذر : درخت زبان گنجشک
11 الی 20 اذر : درخت آلش
21 الی 30 آذر : درخت انجیر
1 دی : درخت راش
2 الی 10 دی : درخت سیب
11 الی 21 دی : درخت صنوبر
22 دی الی 4 بهمن : درخت نارون
5 الی 14 بهمن : درخت سرو
15 الی 19 بهمن : درخت سپیدار
20 الی 29 بهمن : درخت سدر
30 بهمن الی 9 اسفند : درخت کاج
10 الی 22 اسفند : درخت بید مجنون
23 الی 29 اسفند : درخت لیموترش