دعایی موثر از اسرار غیب جهت دیدار امام زمان

دعایی موثر از اسرار غیب جهت دیدار امام زمان هر کس چهل روز صبح بخواند خداوند.... سری از اسرار غریبه به جهت دیدار امام زمان-دعای با افعال غزبه و آثار شگفت انگیز دعا و دعانویسی مذهبی هر کس چهل روز صبح بخواند خداوند دیدار حضرت مهدی (عج) را روزی او گرداند (ان شاء الله) به این صورت که در چهل روز 17488 مرتبه بصورت زیر هر روز 360 مرتبه به غیر از روزهای دهم،بیستم،سی ام و چلم که این چهار روز،روزی 1132 مرتبه دعای ذکر شده را بخواند تحت شرایط زیر: 1-با وضو باشد 2-رو به قبله در جای پاک بنشیند 3-اول صلوات بفرستد 4-از گناهان استغفار نماید 5-این دعا را یک مرتبه بخواند (تصویر زیر

روش های پیدا کردن شغل و کارآفرینی