معنی و تعبیر خفاش در فال قهوه عکس خفاش در فنجان

معنی و تعبیر خفاش در فال قهوه عکس خفاش در فنجان دیدن خفاش در فال قهوه فال قهوه خفاش دیدن خفاش در فنجان : شنیدن خبر ناگواری عاقبت ناخوشایند، حرص و طمع تا سرحد دیوانگی. بازگشت به فال قهوه