تست شخصیت شناسی عجیب غریب راجع به جذاب بودن برای همسر

تست شخصیت شناسی عجیب غریب راجع به جذاب بودن برای همسر به نظر من که زیاد درست نبود نظر شما چیه؟ تست روانشناسي عجيب و جديد ایمیل پرینت توضیحات منتشر شده در چهارشنبه, 30 -3443 00:00 نکته : با خواندن اولین تست و انتخاب گزینه مناسب به سوالی که هر گزینه مشخص کرده بروید و به آن سوال جواب دهید. مثلا اگر گزینه پ سوال ۱را انتخاب کردید دیگر لزومی ندارد سوال ۲ و ۳ را پاسخ دهید فقط کافی است به سوال ۴ مراجعه کنید. ۱)بیش از همه دوست دارید به کجا سفر کنید: الف) پکن: رجوع شود به سوال ۲ ب) توکیو : رجوع به سوال ۳ پ) پاریس : رجوع به سوال ۴ ۲) آیا تا به حال ب

روش های پیدا کردن شغل و کارآفرینی