شعر درباره خیانت

شعر درباره خیانت,
شعر درباره خیانتچندین شعر زیبا درباره خیانت مجموعه: خواندنیهای دیدنی    من به یادت بودماما تو بی احساسبه منو احساسمتو خيانت کردی بازیادم از یادت رفتبی صدا قلبم مردمن شدم تنها ترخاطراتت رو غم بردبی هوس عاشق بوداین دل بیچارماز هوس تو رفتیمن هنوز بیمارمبی خداحافظ بودرفتنت از پیشمدور میشیو منبی صداتر میشمبه تو مدیونم منعشقو یادم دادیعاشقت بودم منتو به بادم دادی . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * خيانت کرده ای آریولی گویم نفهمیدیبدی از کار من بودهکه تو اینگونه…