شعر درباره خیانت

شعر درباره خیانت,
شعر درباره خیانتچندین شعر زیبا درباره خیانت مجموعه: خواندنیهای دیدنی    من به یادت بودماما تو بی احساسبه منو احساسمتو خيانت کردی بازیادم از یادت رفتبی صدا قلبم مردمن شدم تنه

روش های پیدا کردن شغل و کارآفرینی