به چه دعاهایی می رسیم و به کدام نمی رسیم؟

به چه دعاهایی می رسیم و به کدام نمی رسیم؟,فالکده,دعای گشایش بخت دختران,دعای گشایش بخت سریع,دعای گشایش بخت فوری,گشایش بخت فوری,گشایش بخت,دعا,بخت,شوهر,بخت بسته,نشانه های بسته شدن بخت دختر,علت بسته شدن بخت دختر,چگونگی روش طریقه بستن بخت یک دختر,چگونگی روش طریقه باز کردن بخت دختر و پسر,تمام دعاهای باز شدن بخت,دعای گره گشایی و باز شدن بخت,
به چه دعاهایی می رسیم و به کدام نمی رسیم؟ اجر معنوی دعا کردناجر معنوی دعا کردن-دعا نویسی-چگونه دعا کنیم-طریقه دعا کردن ادعیه مذهبی دعا کردن سه حالت دارد که به هر حالتی که باشد برای انسان اجر معنوی دارد.حالت اول : آن که صلاح بنده در آن هست و به او می رسد و مشروط به دعا نیست و در این صورت ثمره دعا تقرب بنده است به خدا.حالت دوم : آن که صلاح بنده در آن هست و رسیدن به آن مشروط است به دعا کردن و در این صورت ثمره دعا دو چیز است یکی رسیدن به مطلوب و دیگری تقرب به خدا.حالت سوم : آن که صلاح بنده در آن نیست…