معنی و تعبیر خواب دست دادن فشردن دست در خواب

معنی و تعبیر خواب دست دادن فشردن دست در خواب,
معنی و تعبیر خواب دست دادن فشردن دست در خواب  دست‌ دادن‌  دست‌ دادن‌ در خواب‌، نشانه‌ سازش‌، آشتي‌، صلح‌، توافق‌، سازگاري‌ و برقراري‌ مجدد و تجديد يك‌ارتباط دوستانه‌ است‌. ,