اموزش روش چگونگی طریقه گرفتن فال قران با معنی حروف الفبا فال صحیح با قران

فال قران,استخاره با قران,بهترین سایت فال,بهترین سایت طالع بینی,بهترین سایت تعبیر خواب,بهترین سایت ایرانی,سایت فال تاروت,سایت فال قهوه,فال,طالع بینی,طالع بینی ماه,طالع بینی سال,فال ورق,فال قهوه,فال نخود,استخاره,فال تاروت,فال چای,
اموزش روش چگونگی طریقه گرفتن فال قران با معنی حروف الفبا فال بوسیله قرآن فال بوسیله قرآن   شمر از سطر هفت از هفتمین انعقیدترا بران ای صاحب فالز «ب» از منعمانت ، فتح بابستز «ث» دنیا و دین بر دست می آرز «ح» از اقربا ، جام خوشی نوشز « د » اصحاب دولت را خبرگویز« ر » نیكی بود ، شادان نشینیز «س» بینی سعادتهای بی حدز «ص» ای خواجه ، صبر و مكث بایدز «ط» زاهد شوی ، تقوی برانیز «ع» امر محبتها عیان استز «ف» شادی تو را باشد به هر حالز «ك» ایمن نباید بود از هولز «م» آید ملامتهای مشهودز «واو » ت هست نعمت…