طریقه تعیین کارت شخصی شخصیت درفال ورق شاه سرباز بی بی

انواع فال ورق,فال ورق,فال ورق دایره مساوی,آموزش فال ورق,آموزش مقدماتی فال ورق,بهترین های فال ورق,
کارت شخصی طریقه تعیین کارت شخصی شخصیت درفال ورق شاه سرباز بی بی کارت شخصیکارت شخصی معرف و سمبل فردی است که فال برايش گرفته می شود. اگربرای خودتان فال می گيريد انتخاب ان خيلی اسان تر است. اين کارت بايديکی از کارت های تصويری يعنی سرباز,دام و يا شاه باشد. برای انتخابمناسب ترين کارت ابتدا با توجه به جنسيت شخص نوع کارت را به اين طريق:مشخص کنيد دام برای مونث شاه برای مذکر سرباز برای جوان مونث و مذکردر مرحله بعدی بايد دل,گشنيز,خشت و يا پيک بودن کارت را با توجه بهشخصيت و مشخصات ظاهری ان شخص انتخاب کنيد:شخصيت…