شخصیت شناسی و کف بینی با شکل و اندازه بزرگی بند انگشت کف شناسی دست

نی نی سایت,پرشین فال,سرنوشت و کف دست,چگونه کف دست را بخوانیم,انواع شکل کف دست,معنی خطوط کف دست,خواندن رنگ کف دست,کدام دست را باید در فال خواند,اموزش کف بینی,روش طریقه چگونگی کف بینی,بهترین سایت کف بینی,کف بینی و راست دست بودن,کف بینی و چپ دست بودن,کف بینی,اموزش کف بینی با عکس,
بندهای انگشتان : شخصیت شناسی و کف بینی با شکل و اندازه بزرگی بند انگشت کف شناسی دست   انگشت مشتری : گسترش اولین بند گرایش به مذهب رانشان می دهد. گسترش دومین بندبلند پروازی ،غرور وتکبر رانشان می دهد. گسترش سومین بند علاقه به قدرت وحکمرانی رانشان میدهد. اگر اولین بند (بند ناخن دار) این انگشت دراز تر از اولین بند انگشت تیر باسد نشانه پارسایی و مذهبی بودن شخص است. اگرسومین بند این انگشت دراز تر ازسومین بند انگشت تیر باسد نشانه جاه طلبی و مغرور بودن شخص است.   انگشت کیوان : گسترش اولین بند…